van putten and son
 
Home
blank
Eigen producten
blank
Tachometers & -gevers
blank
Auto instrumenten
blank
blank
Antieke uurwerken
blank
 

Contact
blank


   

Home / Algemene voorwaarden

1) ALGEMEEN
Onderstaande voorwaarden zijn, tenzij en voor zover schriftelijk per transactie anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes, leveranties en reparaties door, alsmede alle overeenkomsten met opdrachtnemer. Door afnemer al dan niet onder verwijzing naar eigen standaard inkoopvoorwaarden gestelde condities die van het hierin bepaalde afwijken, zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer aanvaard. Toezeggingen en verklaringen door, en afspraken met vertegenwoordigers van opdrachtnemer verbinden opdrachtnemer slechts voor zover deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

2) PRIJZEN EN OFFERTES
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijzen, ook die welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, steeds vrijblijvend. Indien met name na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen optreden in de kostenprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderszins, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak. Offertes voor speciale aanmaak gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen inclusief emballage, doch exclusief omzetbelasting en gesteld in Nederlandse courant. Boven een ordergrootte van duizend (1000) euro gelden de prijzen franco bestemmingsplaats binnen Nederland; beneden deze ordergrootte worden de actuele vrachtkosten in rekening gebracht.

3) LEVERTIJD

Vermelde leveringstermijnen zijn vrijblijvend. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook, daaronder te begrijpen werkstaking en het niet voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade, ontstaan door te late levering. Het eventueel annuleren van een order ten gevolge van een te late levering zal slechts door ons na onderling overleg kunnen worden geaccepteerd.

4) RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG
Het risico van verlies van of schade aan de goederen gaat op de afnemer over zodra de goederen door opdrachtnemer ter verzending zijn aangeboden. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van opdrachtnemer totdat alle vorderingen die opdrachtnemer heeft of zal krijgen op afnemer, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op afnemer is overgegaan, mag deze aan derden geen rechten verlenen met betrekking tot deze goederen. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren. Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is opdrachtnemer gerechtigd de goederen terug te nemen die nog bij afnemer aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die aan opdrachtnemer toekomen. De afnemer is verplicht de niet betaalde goederen aan opdrachtnemer terug te geven en machtigt door de transactie aan te gaan, opdrachtnemer onherroepelijk de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden. Het terughalingsrecht geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen waaruit opdrachtnemer redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

5) RECLAMATIES
De afnemer dient de goederen terstond bij ontvangst te controleren en binnen tien (10) dagen na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak terzake vervalt. Voor afwijkingen ten opzichte van uitdrukkelijk overeengekomen eisen en/of toleranties die eerst bij verwerking blijken, blijft opdrachtnemer gedurende drie (3) maanden na levering aansprakelijk. In beide gevallen worden de goederen, indien afnemer aantoont dat de goederen dientengevolge niet te verwerken en/of functioneel niet bruikbaar zijn, alleen door opdrachtnemer teruggenomen en/of vervangen dan wel gecrediteerd, indien en voor zover deze artikelen nog in de originele verpakking zitten, onbeschadigd zijn en het voornemen tot het retour zenden vooraf aan opdrachtnemer is gemeld. Indien de artikelen op onjuiste wijze worden of zijn toegepast, geldt het voorgaande niet. Retourgoederen dienen franco en voor risico van de afzender te worden verzonden en vergezeld te gaan van een kopie van onze factuur. Retourzendingen die ons in beschadigde toestand bereiken zullen worden geweigerd.

6) AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, ontstaan door tekortkomingen en/of afwijkingen in materiaal of uitvoering van de goederen of van de verrichte reparatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijnerzijds. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van niet door opdrachtnemer verrichte nabewerkingsbehandelingen aan de door hem gefabriceerde, gerepareerde en/of geleverde goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de netto factuurwaarde van de reparatie of van de goederen die de schade veroorzaakten en vervalt elke aanspraak van afnemerszijde terzake binnen drie (3) maanden na aflevering daarvan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor goederen die hij van derden heeft betrokken. Hij zal in de plaats daarvan aan de afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die hij terzake zelf jegens de leverancier geldend kan doen maken. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard of van welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. De afnemer verbindt zich, opdrachtnemer te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van of in verband met het door opdrachtnemer aan afnemer geleverde product.

7) BETALING
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige, niet op de factuur vermelde, korting. Verrekeningen worden niet geaccepteerd. De afnemer is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe vereist is. Vanaf de vervaldag is de afnemer over het achterstallige bedrag de wettelijk toegestane rente, vermeerderd met de ECB-rente verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand op een hele maand zullen worden gesteld. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten welke op de incassering van onze vorderingen vallen, zijn voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer ook na schriftelijke aanmaning met betaling in gebreke blijft, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging van zijn bedrijf of liquidatie daarvan, door beslaglegging of ondercuratelestelling of indien afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, wordt al hetgeen opdrachtnemer overigens van de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd te zijner keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar overige rechtsmiddelen terzake.

8) VERVOER
Alle door cliënt bestelde goederen worden tegen de actuele kostprijs van verzending en voor risico van de afnemer geleverd dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaats en op de overeengekomen wijze. Alle faciliteiten bij aflevering worden geacht voor risico van de afnemer te zijn. Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf het verlaten daarvan van het pand van VAN PUTTEN & SON is voor rekening van de afnemer zelfs in het geval dat het vervoersdocument anders vermeldt en onverschillig of de afnemer zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

9) OVERMACHT
Indien opdrachtnemer niet in staat is aan één of meer zijner verplichtingen te voldoen tengevolge van een omstandigheid buiten zijn macht, is hij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder bedoelde omstandigheden zijn tevens begrepen overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, vertraagde levering door toeleveranciers alsmede elke andere omstandigheid die opdrachtnemer redelijkerwijs niet kon voorzien, zonder dat hij overigens de invloed daarvan op de uitvoering van de overeenkomst behoeft aan te tonen.

10) TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

11) CONVERSIE
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Onze Algemene Voorwaarden zijn op 24-02-2004 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder Dossiernummer 241564170000 en zijn vrij opvraagbaar.

Rotterdam, 25 februari 2004

 


> home > algemene voorwaarden > contact © Van Putten & Son 2009-2016 ontwerp & realisatie Website uit de muur